Statut društva

STATUT
ASTRONOMSKEGA DRUŠTVA
Kosci – ŠENTJUR

Na podlagi 8. in 9. člena Zakona o društvih (Ur. 1. RS,št.60/95 in 89/99) je ustanovni zbor dne 20.10.2001 sprejel sklep o ustanovitvi Astronomskega društva Kosci – Šentjur in sprejel naslednji

STATUT

I. SPLOŠNE DOLOČBE
1.člen

Astronomsko društvo Kosci- Šentjur je prostovoljno, samostojno, nepridobitno združenje fizičnih oseb, ki delujejo na izobraževalnem in raziskovalnem področju astronomije.

2.člen

Ime društva je Astronomsko društvo Kosci- Šentjur. Sedež društva je na naslovu Gajstova pot 2a , Šentjur.

3.člen

Društvo ima svoj znak in žig. Znak društva je grafični znak okrogle oblike, velikosti 4,5 cm premera, na katerem je upodobljen oserednji del ozvezdja Orion s Kosci. Društvo lahko sodeluje z drugimi organizacijami v Republiki Sloveniji, ki delujejo na področju astronomije in prispevajo k razvoju njegove in sorodnih dejavnosti. Društvo lahko samostojno sodeluje ali se včlani v sorodne mednarodne in tuje organizacije, ki imajo podobne namene in cilje.

4.člen

Delo društva in njegovih organov je javno.

Svoje člane obvešča društvo :

 • s pravico vpogleda članov v zapisnike organov društva,
 • preko sredstev javnega obveščanja,
 • preko interneta.

Širšo javnost obvešča društvo o svojem delu tako, da so seje organov društva javne, da organizira okrogle mize, tiskovne konference, na svoje seje vabi predstavnike zainteresiranih organov, ustanov, organizacij ter predstavnike sredstev javnega obveščanja ter ima svojo spletno stran na internetu.

Za zagotovitev javnosti dela in dajanje točnih informacij o delu društva je odgovoren predsednik društva.

5.člen

II. NAMEN IN CILJI DRUŠTVA

Namen društva je vzpodbujati astronomsko dejavnost na območju delovanja društva, vzgajati in izobraževati članstvo ter skrbeti za popularizacijo astronomije.

6.člen

Svoj namen in cilje uresničuje društvo z izvajanjem naslednjih nalog:

 • skrbi za dvig strokovnega znanja svojih članov,
 • se zavzema za spoštovanje etičnih načel stroke pri delovanju društva,
 • seznanja člane in javnost delovanju društva,
 • spodbuja strokovno izpopolnjevanje članov društva in se zavzema za izmenjavo strokovnjakov doma in v tujini,
 • organizira predavanja, tečaje, posvetovanja, ekskurzije, razprave ter šolo astronomije za svoje člane,
 • organizira javna predavanja in astronomska opazovanja in tako stimulira zanimanje javnosti za astronomijo,
 • sodeluje pri načrtovanju pripravi in izvedbi vzgojno izobraževalnih programov
 • sodeluje z ostalimi astronomskimi društvi,
 • organizira astronomska opazovanja in raziskovanja za člane,
 • ob javnih športnih prireditvah in tekmovanjih društvo organizira tudi gostinsko dejavnost z namenom pridobitve finančnih sredstev za delovanje društva, pod pogoji , ki jih za opravljanje te dejavnosti določa zakon,
 • javna astronomska opazovanja in predavanja,
 • prikazuje dejavnost na spletnih straneh.

7.člen

Društvo lahko poleg dejavnosti iz 6. člena tega statuta opravlja tudi pridobitno dejavnost, ki je neposredno povezana z nameni in cili društva ter se opravlja v obsegu, potrevnem za njihovo dosego in sicer:

 • društvo organizira gostinsko dejavnost v lastnih ali najetih prostorih,
 • organizira javne prireditve.

8.člen

III. ČLANSTVO

Član društva lahko postane vsak, ki se ukvarja z astronomij ali je kako drugače pri svojem delu povezan s tem področjem. Članstvo v društvu je prostovoljno. Kdor želi postati član društva mora upravnemu odboru predložiti pristopno izjavo, v kateri izrazi željo postati član društva, se zaveže, da bo deloval v skladu s statutom društva in plačal članarino ter dobil sklep upravnega odbora ter člansko izkaznico z veljavnostjo enega leta. V društvo se lahko včlani tudi mladoletna oseba stara nad 10 let, ki pa mora do dopolnjenega 15.leta starosti pridobiti pisno soglasje njegovega zakonitega zastopnika pred samo včlanitvijo. Član društva lahko postane pod enakimi pogoji tudi tuj državljan. Društvo ima redne in častne člane.

9.člen

Pravice članov so:

 • da volijo in so izvoljeni v organe društva,
 • da sodelujejo pri delu in soodločajo v organih društva,
 • da uporabljajo skupne dosežke in rezultate delovanja društva pri svojem delu,
 • da uresničujejo svoje interese na področju dejavnosti društva,
 • da so seznanjeni s programom in poslovanjem društva ter njegovim finančno materialnim poslovanjem.

Dolžnosti članov so:

 • da spoštujejo statut in druge akte ter sklepe organov društva,
 • da aktivno sodelujejo in s svojim delom prispevajo k uresničevanju ciljev in nalog društva,
 • da redno plačujejo članarino v višini, ki jo določi občni zbor društva,
 • da dajejo društvu informacije, ki so potrebne za izvajanje skupnih dogovorjenih nalog,
 • da prenašajo svoje izkušnje in znanje na mlajše člane društva,
 • da varujejo ugled društva.

10.člen
Društvo ima tudi častne člane.

Naziv častnega člana lahko dobi član društva, ki ima posebne zasluge za razvoj in uspešno delo društva.

Naziv častnega člana društva podeli društvo lahko tudi nečlanu, ki ima velike zasluge na področju astronomije ali za razvoj društva. Naziv častnega člana podeljuje občni zbor na predlog upravnega odbora. Če oseba, ki se ji podeli naziv častnega člana ni član društva nima pravice odločanja.

11.člen

Društvo ima lahko tudi sponzorje. Sponzorji so lahko fizične ali pravne osebe, ki društvu pomagajo materialno oziroma kako drugače. Sklep o statusu sponzorja izda upravni odbor. Sponzorji lahko sodelujejo in razpravljajo na sejah občnega zbora, nimajo pa pravice odločanja.

12.člen

Članstvo v društvu preneha:

 • s prostovoljnim izstopom,
 • s črtanjem,
 • z izključitvijo,
 • s smrtjo.

Član prostovoljno izstopi iz društva, če upravnemu odboru pošlje pisno izjavo o izstopu.
Člana črta iz članstva upravni odbor, če ta kljub opominu ne plača članarine v tekočem letu.
O izključitvi člana iz društva odloča disciplinska komisija s sklepom. Sklep mora biti v skladu z disciplinskim pravilnikom.

13.člen

IV.ORGANI DRUŠTVA

 • občni zbor,
 • upravni odbor,
 • nadzorni odbor,
 • disciplinska komisija.

14.člen

Občni zbor

Občni zbor je najvišji organ društva, ki ga sestavljajo vsi člani. Občni zbor je lahko reden in izreden. Redni občni zbor sklicuje upravni odbor enkrat letno. Izredni občni zbor pa se skliče po sklepu upravnega odbora, na zahtevo nadzornega odbora ali na zahtevo 1/3 članov društva. Upravni odbor je dolžan sklicati izredni občni zbor v roku 30 dni od prejema zahteve za sklic. Če upravni odbor izrednega občnega zbora ne skliče v predpisanem roku, ga skliče predlagatelj, ki mora predložiti tudi dnevni red z ustreznimi materiali. Izredni občni zbor sklepa le o zadevi za katero je bil sklican.

15.člen

O sklicu občnega zbora in predloženim dnevnim redom morajo biti člani društva seznanjeni najmanj 14 dni pred sklicem.
Občni zbor je sklepčen, če je prisotnih več kot polovica članov.
Če občni zbor ni sklepčen, se zasedanje odloži za 30 minut. Po preteku tega časa občni zbor zaseda kot da bi bil sklepčen, če je prisotnih vsaj 5 članov.
Glasovanje je praviloma javno, lahko pa se člani na samem zasedanju odločijo za tajni način glasovanja.Volitve organov so praviloma tajna. Sklep občnega zbora je veljavno sprejet, če zanj glasuje večina prisotnih članov.

16.člen

Naloge občnega zbora:

 • sklep o dnevnem redu,
 • sprejema, spreminja statut in druge akte društva,
 • sprejema program dela društva,
 • sprejema finančni načrt in zaključni račun,
 • voli in razrešuje predsednika, podpredsednika, tajnika in gospodarja ter člane UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o višini članarine,
 • odloča o pritožbah zoper sklepe UO, NO in disciplinske komisije,
 • odloča o vključevanju in sodelovanju z drugimi sorodnimi organizacijami,
 • dokončno odloča o izključitvi člana iz društva,
 • odloča o drugih zadevah,ki jih predlagajo organi in člani društva v skladu z namenom in cilji društva,
 • odloča o nakupu in prodaji premičnin in nepremičnin,
 • sklepa o prenehanju društva.

Posamezni predlogi za dopolnitev dnevnega reda občnega zbora, morajo biti upravnemu odboru posredovani v pisni obliki najmanj 8 dni pred zasedanjem občnega zbora.
O delu občnega zbora se vodi zapisnik, ki ga podpišejo predsedujoči, zapisnikar in dva overovitelja.

17.člen

Upravni odbor

Upravni odbor je izvršilni organ občnega zbora, ki opravlja organizacijska, strokovno tehnična in administrativna dela ter vodi delo društva med dvema zboroma po programu in sklepih sprejetih na občnem zboru.

Upravni odbor je za svoje delo odgovoren občnemu zboru.

Upravni odbor šteje 7.članov. Sestavljajo ga predsednik, podpredsednik, tajnik in gospodar ter 3. člani.Upravni odbor se sestaja po potrebi najmanj po dvakrat letno.

Mandatna doba članov upravnega odbora je 4. leta in se lahko ponavlja.

18.člen

Naloge upravnega odbora so:

 • sklicuje občni zbor,
 • skrbi za izvrševanje programa dela društva,
 • pripravlja predloge aktov društva,
 • pripravi predlog finančnega plana in zaključnega računa,
 • skrbi za finančno in materialno poslovanje društva,
 • upravlja s premoženjem društva,
 • ustanavlja in ukinja komisije društva,
 • uresničuje druge naloge, ki izhajajo iz aktov društva in naloge, ki mu jih še dodatno naloži občni zbor.

19.člen

Upravni odbor dela na sejah, ki jih sklicuje in vodi predsednik društva, v njegovi odsotnosti pa podpredsednik društva oziroma od predsednika pooblaščena oseba.

Upravni odbor je sklepčen, če je na seji navzočih več kot polovica članov. Veljavne sklepe sprejema z večino glasov prisotnih.

Upravni odbor lahko za izvajanje posameznih nalog imenuje komisije. Naloge, število članov in predsednika komisij določi upravni odbor. Člani komisije so lahko le člani društva. Za svoje delo so komisije odgovorne upravnemu odboru. Izjemoma lahko društvo povabi k sodelovanju pri delu komisije zunanje sodelavce.

20.člen

Društvo lahko ustanovi tudi sekcije. Sekcije so metode dela društva organizirane po interesnem principu članov društva.Sekcijo ustanovi upravni odbor na pobudo članov društva. Sekcije niso pravne osebe in morajo delati v skladu s statutom društva.

Za svoje delo so sekcije odgovorne upravnemu odboru.

21.člen

Nadzorni odbor

Nadzorni odbor spremlja delo upravnega odbora in drugih organov društva ter opravlja nadzor nad finančno materialnim poslovanjem društva. Nadzorni odbor enkrat letno poroča občnemu zboru kateremu je tudi odgovoren za svoje delo. Sestavljen je iz treh članov, ki jih izvoli občni zbor. Člani izmed sebe izvolijo predsednika.Člani nadzornega odbora ne morejo biti obenem člani upravnega odbora. Lahko sodelujejo na sejah upravnega odbora, ne morejo pa odločati. Nadzorni odbor je sklepčen,če sta na seji prisotna dva člana. Veljavne sklepe sprejema z večino prisotnih.
Mandatna doba članov nadzornega odbora je 4 leta in se lahko ponavlja .

22.člen

Disciplinska komisija

Člane disciplinske komisije voli občni zbor za dobo 4. let. Mandat se lahko ponavlja. Sestavljajo jo trije člani. Člani izmed sebe izvolijo predsednika. Sestaja se po potrebi na podlagi pisnih zahtev članov ali organov društva.

Disciplinska komisija vodi postopek in izreka disciplinske ukrepe v skladu z disciplinskim pravilnikom. Dokler število članov društva ne presega števila 15, funkcijo disciplinske komisije opravlja nadzorni odbor.

23. člen

Disciplinske kršitve, ki jih obravnava disciplinska komisija so naslednje:

 • kršitve določb statuta,
 • nevestno in lahkomiselno sprejemanje in izvrševanje sprejetih zadolžitev in funkcij v društvu,
 • neizvrševanje sklepov organov društva,
 • dejanje, ki kakorkoli škodujejo ugledu društva.

24. člen

Disciplinski ukrepi, ki jih po izvedenem postopku v skladu z disciplinskim pravilnikom izreče disciplinska komisija so:

 • opomin
 • javni opomin
 • izključitev

Zoper sklep, ki ga izda disciplinska komisija ima prizadeti pravico pritožbe na občni zbor kot drugostopenjski organ.

25. člen

Predsednik društva

Predsednik zastopa in predstavlja društvo pred državnimi in drugimi organi in organizacijami v državi in v tujini.

Predsednik društva je hkrati tudi predsednik upravnega odbora in ga izvoli občni zbor za dobo 4. let . Mandat se lahko ponavlja.

Predsednik je odgovoren za delovanje društva v skladu s statutom in pravnim redom Republike Slovenije. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

26. člen

Podpredsednik društva

V odsotnosti nadomešča predsednika. Podpredsednik skrbi za strokovno delo v društvu. Izvoli ga občni zbor, za dobo 4. let. Mandat se lahko ponavlja. Za svoje delo je odgovoren občnemu zboru in upravnemu odboru.

27. člen

Tajnik društva

Za opravljanje strokovno tehničnega in administrativnega dela, za koordinacijo med organi društva, ter za pobiranje članarine, skrbi tajnik društva, ki ga izvoli občni zbor za dobo 4. let. Mandat se lahko ponavlja . Za svoje delo je odgovoren občnem zboru.

28. člen

Gospodar

Gospodar skrbi za gospodarjenje društvenimi prostori in napravami. Izvoli ga občni zbor za dobo 4. let. Mandat se lahko ponavlja . Za svoje delo je odgovoren občnem zboru.

V. FINANČNO IN MATERIALNO POSLOVANJE DRUŠTVA

29. člen

Viri dohodkov:

 • članarina,
 • darila, volila,
 • dohodek iz dejavnosti društva in naslova materialnih pravic,
 • prispevki sponzorjev,
 • javna sredstva,
 • drugi viri.

Če društvo pri opravljanju svoje dejavnosti ustvari presežek prihodkov nad dohodki, ga mora porabiti za izvajanje dejavnosti, za katero je bilo ustanovljeno.

Vsako delitev premoženja društva med njegove člane je nična.

30.člen

Društvo razpolaga s finančnimi sredstvi v skladu s programom in letnimi finančnimi plani, ki jih sprejme občni zbor. Na rednem občnem zboru člani vsako leto obravnavajo in sprejmejo zaključni račun.

31. člen

Finančne in materialne listine podpisujeta predsednik in tajnik društva. Finančno in materialno poslovanje mora biti v skladu z veljavnimi predpisi s tega področja. Blagajnik oz. finančna služba, ki jo določi upravni odbor vodi finančno in materialno poslovanje v skladu s računovodskimi standardi, ki so predvideni za delovanje društev.

32. člen

Računovodski dokumenti so dostopni vsem članom.

Vsak član ima pravico vpogleda v finančno in materialno dokumentacijo in poslovanje društva.

33. člen

Društvo ima premično in nepremično premoženje, ki je kot last društva vpisana v inventarno knjigo.

Premično premoženje se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa upravnega odbora. Nepremično premoženje pa se lahko kupi ali odtuji le na podlagi sklepa občnega zbora.

VI. PRENEHANJE DRUŠTVA

34. člen

Društvo lahko preneha:

 • po volji članov,
 • s spojitvijo z drugim društvom,
 • s pripojitvijo k drugemu društvu,
 • po samem zakonu.

Po volji članov društvo preneha, če le-ti sprejmejo sklep o prenehanju z večino prisotnih članov. Sklep mora vsebovati ime dejavnosti sorodnega društva na katerega se po poravnavi vseh obveznosti prenese premoženje društva. Če takega društva ni, se premoženje prenese na lokalno skupnost, proračunska sredstva pa se vrnejo proračunu.

Prenehanje društva po samem zakonu ugotovi pristojna upravna enota z odločbo.

35.člen

Ta statut je sprejel ustanovni občni zbor dne …………………… in velja takoj.

36.člen

Spremembe in dopolnitve tega statuta se sprejmejo na rednem ali izrednem občnem zboru po enakem postopku kot sam statut.

ZASTOPNIK:

(Skupno 220 obiskov, današnjih obiskov 1)